Generalinis direktorius
 
 
BIOGRAFIJA

DARBOTVARKĖ 
(archyvas 2015-2017)

Teisinė informacija OLD
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Antidopingo konvencija

Antidopingo konvencijos papildomas protokolas

Asociacijų įstatymas

Europos konvencija dėl žiūrovų brutalaus elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes

Neiįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas  

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas

Kūno kultūros ir sporto įstatymas
Kūno kultūros ir sporto įstatymo 41 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Labdaros ir paramos įstatymas
Savanoriškos veiklos įstatymas

Tarptautinė konvencija dėl kovos prieš dopingo vartojimą sporte
Vietos savivaldos įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
 

2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr.1697
"Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 148 „Dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatų ir Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2010, Nr. 142-7281)

2010 m. kovo 17 d. nutarimas Nr.291
"Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statuso pakeitimo ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr.33-1568) 

2008 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr.1302
"Dėl rentų buvusiems sportininkams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr.142-5650; 2013, Nr.13-628)

2008 m. spalio 22 d. nutarimas Nr.1094
"Dėl vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos patvirtintimo" (Žin., 2008, Nr.127-4848)
2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 747 
"Dėl Lietuvos Antidopingo komisijos sudarymo"  
(Žin., 2008, Nr.86-3415)

2008 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 623
"Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo" 
(Žin., 2008, Nr.75-2945)

2008 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 148
"Dėl kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatų ir kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo
" (Žin., 2008, Nr.25-912)

2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875
Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose tasyklių patvirtinimo
 (Žin., 2007, Nr. 94-3774)

2003 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1515
"Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo
" (Žin., 2003, Nr.114-5152)

2002 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 666
"Dėl Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo
" (Žin., 2002, Nr.48-1865; 2009, Nr.90-3844)

2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimas Nr. 927
"Dėl didelio mietsriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių skatinimo
" (Žin., 2000, Nr.69-2060; 2006, Nr.61-2202)

1997 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 561
"Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr.53-1238; 2007, Nr.137-5611)

KITI TESĖS AKTAI

2011 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XI-1296
"Dėl 2011-2020 metų valstybinės sporto strategijos patvirtinimo"

2011 m. vasario 28 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-184
"Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

2010 m. rugsėjo 7 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-765
"Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 "Vaikų poilsio stovykla. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo

2010 m. vasario 19 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-222
"Dėl Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo"2009 m. rugsėjo 15 d.Vidaus reikalų ministro  įsakymas Nr. 1V-496
"Dėl Kūno kultūros ir sporto tarybos personalinės sudėties patvirtinimo"

2006 m.  rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. X-818
"Dėl Ilgalaikės pilietinio ir tautinio udgymo programos patvirtinimo"

2006 m. rugsėjo 31 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-612
"Dėl vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrųjų nuostaų patvirtinimo"

2005 m. liepos 12 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-572
"Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 "Baseinai, įrengimo ir priežiūrso saugos sveikatai reikalavimai" patvirtinimo 

2004 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasirašyta
Kopenhagos deklaracija dėl antidopingo sporte

2003 m. gruodžio 12 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-737
"Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2003 "Patalpų ir įrangos, skirtų kūno kultūrai ir sportui, higienos reikalavimai" patvirtinimo"
DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI   

2013 m. kovo 21 d. susitarimas Nr. SV-17
Dėl Lietuvos sportininkų rengimo ir dalyvavimo 2014 m. Sočio (Rusijos Federacija) olimpinėse žaidynėse programos tvirtinimo
 

Lietuvos sportininkų rengimo ir dalyvavimo 2014 m. Sočio (Rusijos Federacija) olimpinėse žaidynėse programa

2013 m. vasario 21 d. įsakymas Nr.V-87
Dėl 2013 metų prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų nacionalinių, jaunimo ir jaunių rinktinių bei kitų sporto šakų nacionalinių rinktinių sąrašų ir šių rinktinių nariams sporto šakų federacijų planuojamų rezultatų 2013 metams patvirtinimo


    Lietuvos prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų nacionalinių, jaunimo ir jaunių rinktinių sąrašų ir šių rinktinių nariams sporto šakų   federacijų planuojamų rezultatų 2013 metams

   Kitų sporto šakų nacionalinių rinktinių sąrašų ir šių rinktinių nariams sporto šakų federacijų planuojamų rezultatų 2013 metams

2013 m. vasario 08 d. įsakymas Nr. V-50
Dėl prioritetinių valstybės sporto šakų ir strateginių sporto šakų 2013-2016 metų sąrašų patvirtinimo
  (Žin., 2013, Nr. 17-878)

2013 m. vasario 08 d. įsakymas Nr. V-49
Dėl prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų nustatymo 2013-2016 metams reikalavimų
  (Žin., 2013, Nr. 17-877)

2012 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-620
"Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-278 "Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-188 "Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo" pektimo" pakeitimo
 (Žin., 2012, Nr. 151-7738)

2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-619
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin.,  2012, Nr. 151-7737)

2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr.V-618
Dėl Kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2012, Nr. 151-7736)

2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-617
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-199 "Dėl Lietuvos sporto trenerių, dirbančių du neįgaliaisiais sporitninkais, kvalifikacinių kategorijų suteikimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2012, Nr. 151-7735)

2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-616
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1995 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 94 "Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų"  pakeitimo
(Žin.,  2012, Nr. 151-7734)

2012 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. V-521
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m.  rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-491 "Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-343
Dėl sportininkų atrankos kriterijų patvirtinimo (Sočis 2014m., Pjončangas 2018 m.)
 

2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. V-278
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-188 "Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir paipažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

1 priedas
2 priedas
3 priedas

2011 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-157
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-146
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2011 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-127
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo 

2011 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. V-112
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2011 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-101
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo  ir pratęsimo

2011 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. V-86
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2011 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-72
Dėl Lietuvos gyventojų 2011-2012 metų fizinio aktyvumo skatinimo programos patvirtinimo

2011 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-68
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2011 m. vasario 25 d. įsakymas Nr.V-48
Dėl Lietuvos aerobikos federacijos vykdomų mokymų pripažinimo

2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V-46
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-43
Dėl valstybės stipendijų mokėjimo olimpinės sporto šakos didelio meistriškumo sportininkams sutarties formos patvirtinimo

2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-28
Dėl tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje

2009 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. V-217
Dėl svarbiausiųjų tarpautautinių sporto renginių, organizuojamų Lietuvoje, vykdymo ataskaitos

2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-27
Dėl Lietuvos boulingo federacijos vykdomų mokymų pripažinimo

2011 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-24
Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo (AKTUALI)

2011 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-23
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo

2011 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-11
Dėl mokymų, vykdomų kūno kultūros ir sporto veiklos leidimams įgyti pripažinimo
 

2011 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-5
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-388
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
 

2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-363
Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo

2010 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-355
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo

2010 m. rusgėjo 30 d. įsakymas Nr. V-312
Dėl valstybės stipendijų, mokamų olimpinių sporto šakų didelio meistriškumo sportininkams, kurie rengiasi tarptautinėms varžyboms ir atstovauja jose Lietuvai, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-111
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2010 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-103
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2010 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-101
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2010 m. kovo 4 d. įsakymas Nr.V-93
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2010 m. sausio 26 d. įsakymsa Nr. V-19
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2010 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-6
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2009 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-596
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2009 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. V-523
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo

2009 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-495
Dėl nusipelniusio lietuvos Respublikos sportininko, trenerio ir sporto darbuotojų vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (AKTUALI)

2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-486
Dėl Tarptautinės futbolo federacijos vykdomų mokymų pripažinimo

2009 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. V-479
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo

2009 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-470
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo

2009 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-447
Dėl sporto (šakų) fedeacijų pripažinimo
 

2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr.V-431
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
 

2009 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-420
Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo

2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-416
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo

2009 m.  rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr.V-417
Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo

2009 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-402
Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo

2009 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V-391
Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo

2009 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-378
Dėl sporto (šakų) fedeacijų pripažinimo
 

2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. V-367
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo

2009 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-358
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės apdovanojimams teikiamų kandidatų tvarkos aprašo patvirtinimo

2009 m. balandžio 20 d. įsakymsa Nr. V-270
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo

2009 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-338
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. V-306
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo

2009 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr.V-255
Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo

2009 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-245
Dėl kūno kultūros ir sporto specialistų licencijų pratęsimo

2009 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. V-216
Dėl kūno kultūros ir sporto specialistų licencijų suteikimo ir pratęsimo

2009 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. V-243
Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo

2009 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-180
Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo

2009 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-177
Dėl kūno kultūros ir saporto specialistų licencijų suteikimo

2009 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V-107
Dėl kūno kultūros ir sporto specialistų licencijų suteikimo ir pratęsimo

2009 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-79
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos licencijų suteikimo

2009 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-49
Dėl kūno kultūros ir sporto specialisto licencijų suteikimo

2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-33
Dėl nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (AKTUALI)

2009 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. V-15
Dėl kūno kultūros ir sporto specialisto licencijų suteikimo ir pratęsimo

2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-31
Dėl tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte įgyvendinimo Lietuvoje

2006 m.  birželio 29 d. įsakymas Nr. V-353
Dėl gyventojų fizinio pajėgumo testavimo ir fizinės būklės nustatymo metodikos tvirtinimo"

2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-345
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo

2006 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. V-199
Dėl Lietuvos sporto trenerių, dirbančių su neįgaliaisiais sportininkais, kvalifikacinių kategorijų suteikimo ir nuostatų patvirtinimo

2006 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-589
Dėl brigadinio darbo metodo taikymo sporto mokymo įstaigose

2010 m. spalio 11 d. įsakyms Nr. V-323
Dėl "Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-589 pakeitimo"

2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-427
Dėl premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 (Žin., 2006, Nr. 90-3557; 2009, Nr. 29-1162)  

2006 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V-4
Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (AKTUALI REDAKCIJA 2013 m. sausio 27 d.)

2005 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-340
Dėl Lietuvos sporto muziejaus įsteigimo ir statuto patvirtinimo


2005 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. V-160
Dėl Lietuvos sporto mokslo tarybos steigimo ir nuostatų patvirtinimo

2000 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 129
Dėl sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 


Atnaujinta: 2013-06-12 15:03:18

Apie KKSD