Europos Sąjunga (ES)

1. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi Europos Sąjungai buvo suteikta konkreti kompetencija sporto srityje. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnyje nurodoma, kad „Sąjunga prisideda prie Europos sporto reikalų skatinimo, kartu atsižvelgdama į jo specifinį pobūdį, savanoriška veikla paremtas struktūras bei jo socialinę ir švietimo funkciją“. Prieš tai ES veikla sporto srityje buvo grindžiama ne konkrečia kompetencija, bet labiau kitų kompetencijų, inter alia, konkurencingumo, vidaus rinkos, užimtumo ir socialinių reikalų, su sportu susijusiais aspektais.

2. 2007 m. liepos 11 d. Komisija priėmė Baltąją knygą dėl sporto, kurioje numatyti veiksmai, kuriuos turės įgyvendinti ir remti Komisija ir kurie išdėstyti Pjero de Kuberteno vardu pavadintame veiksmų plane. Šie veiksmai buvo pagrįsti galimybėmis, egzistavusiomis pagal tuo metu galiojusias Sutartis. Be to, pastaraisiais metais labai suintensyvėjo neoficialus ES valstybių narių veiksmų koordinavimas ir bendradarbiavimas sporto klausimais, buvo rengiami reguliarūs neoficialūs ministrų ir ekspertų posėdžiai. Komisija sudarė palankesnes sąlygas šiam neoficialiam bendradarbiavimui, o Baltoji knyga buvo svarbus šio darbo atskaitos taškas.

3. Dabar, nustačius konkrečią ES kompetenciją sporto srityje, valstybių narių bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas taps oficialus, o Komisija pareiškė ketinanti priimti naują komunikatą, kuriame būtų išdėstyti jos siūlomi Europos Sąjungos veiksmų planai ir prioritetai Europos sporto klausimams propaguoti, bei apsvarstyti galimybę pateikti pasiūlymą dėl išlaidų sporto srityje programos.

4. Pirmas oficialus Tarybos posėdis, skirtas sporto klausimams, įvyko 2010 m. gegužės 10–11 d. Briuselyje (Švietimo, jaunimo ir kultūros taryba). Pagrindinė sporto klausimų darbotvarkės dalis buvo ministrų debatai. Šių debatų tikslas – suteikti valstybėms narėms galimybę įvertinti pagrindinius klausimus ir problemas, kurie dabar, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, turėtų būti sprendžiami vykdant ES sporto politiką. Šiais debatais siekiama svariai prisidėti Komisijai rengiant naująjį komunikatą.

Baltoji knyga dėl sporto

Rengdama šią Baltąją knygą, Komisija vykdė daugybę konsultacijų su sporto sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis dėl bendros svarbos klausimų bei atliko konsultaciją internetu. Jų metu paaiškėjo, kad dėl sporto vaidmens Europoje ir ES lygmens veiksmų šioje srityje puoselėjami dideli lūkesčiai. Šioje Baltojoje knygoje aptariamas visuomeninis sporto vaidmuo, jo ekonominis aspektas ir tolesni su šia iniciatyva susiję veiksmai. Konkretūs tolesnių ES lygmens veiksmų pasiūlymai pateikiami Pjero de Kuberteno vardu pavadintame veiksmų plane, kuriame išdėstoma veikla, kurią Komisija turės įgyvendinti arba remti. Tarnybų darbo dokumente pateikiamos pasiūlymo aplinkybės, įskaitant priedus dėl sporto ir ES konkurencijos taisyklių, dėl sporto ir vidaus rinkos laisvių ir priedą, kuriame pateikiami konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis rezultatai. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0391 

ES ministrų, atsakingų už sportą, neformalūs susitikimai (Informal Meetings of EU Ministers Responsible for Sport)

ES sporto direktorių susitikimai (Meetings of EU Sports Directors)

Pateiktos ES Sporto darbo plano 2014-2017 Ekonominio sporto poveikio vertinimo ekspertų grupės išvados 


Atnaujinta: 2017-03-02 09:40:16

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai